תקנון האתר ותנאי שימוש

1. האתר

1.1   אתר seo.soikis.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י טל סויקיס (להלן:"הנהלת האתר")

1.2   השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע  פעולה באתר (להלן: "גולש"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב הגולש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.

1.3   עניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה – גלישה באתר.

1.4   כל המידע, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם מידע בבעלות האתר או צדדים שלישיים, אשר הנהלת האתר מורשית מטעמם.

1.5   לעניין זה "תכנה" – לרבות כל התכניות, העזרים, הכלים, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות בתכנת המחשב התומכות במערכת האתר;

1.6   "מאגר נתונים" – כל מידע הנגיש ללקוח באמצעות התכנה או האתר, לרבות סרטונים.

1.7   מאגר הנתונים והמידע כולל מידע שנכתב כהמלצה ו/או דעה על ידי הנהלת האתר. הנהלת האתר אינה אחראית לטעויות או אי דיוקים במידע זה.

2. הרשות להשתמש באתר

רשות לביצוע פעולה באתר מותרת לכל אדם, ולכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל.

3. כללי

3.1   הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם ראתה לנכון כי הגולש עשה שימוש באתר העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר לגולשים אחרים או אם לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים לעיל ולהלן. גולש אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא הנהלת האתר רשאית לחסום ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. כן מתחייב הגולש לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרעות אלו או הפרת תנאי השימוש, כאמור.

3.2   הנהלת האתר תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של תנאי השימוש יהיה יום פרסומם. כן רשאית הנהלת האתר לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של יצירות האמנות המוצגות באתר, מחיריהם ואת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהא לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמה בעניינים אלו.

3.3   הנהלת האתר רשאית בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר, אשר עלולות לפגוע בגישת גולש לאתר, או לשירותים הכלולים בו, והגולש מוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר בעניין זה.

3.4   הנהלת האתר רשאית לבטל את הנגישות לאתר בכללותה.

3.5   האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש הגולש כמות שהם ("As is").

3.6   הנהלת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של גולש, אלא אם היא תהא מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי הגולש באתר. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

3.7   בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השימוש באתר.

4. התחייבויות הגולש

4.1   הגולש מתחייב שלא:

א. להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות שימוש בתמונות המוצגות באתר.

ב. להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.

ג.  לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.

ד. להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.

4.2    הגולש מתחייב כי במהלך שימושו באתר לא יעשה דבר מן הפעולות הבאות:

א. יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר.

ב. ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים.

ג. יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

4.3   הגולש נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, הגולש יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, להנהלת האתר או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של הגולש, הנובע משימושו של הגולש באתר.

5. פרטי הגולש

5.1    לצורך קבלת יעוץ באתר, יידרש הגולש להכניס למערכת האתר את חלק או כל הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. גולש אינו חייב למסור על פי החוק את הפרטים המצוינים לעיל, אולם בלעדיהם לא ניתן יהיה לקבל את שירותי היעוץ של האתר.

5.2   הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטי הגולש, כפי שנמסרו על ידו או יימסרו על ידו מעת לעת לצורך יצירת קשר עם הגולש.

6. קבלת יעוץ

6.1   הנהלת האתר לא תישא באחריות כלפי גולש או כל צד שלישי בגין נזקים הנובעים מיעוץ, מחדל או טעות בהמלצה.

6.2  בשום מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה בו בקשת יעוץ של גולש לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהגולש לבצע בקשת יעוץ באתר.

7. זכויות יוצרים

זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של הנהלת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

8. הדין החל

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

9. שאלות ובירורים

לשאלות ובירורים בנוגע לאופן השימוש באתר ניתן לפנות לדוא"ל tal@soikis.co.il.

שיחת יעוץ עם מומחה בחינם